MAŁY STRAŻAK

Beta

 

Mały Strażak edycja 2020

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 25.000,00 zł.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca 2020 r.

Za datę złożenia wniosku uznaje się:

– datę wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli  wniosek  o  dofinansowanie  został  dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

– datę nadania papierowej  postaci  wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach  2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub

– datę wysłania  wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.09.2020 r.

Aktualne dokumenty Programu:

  1. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
  2. Wniosek o dofinansowanie
  3. Efekt edukacyjny – „poradnik”
  4. Zasady WF Mały Strażak