Miesięczne Archiwa: Luty 2019

WAŻNA INFORMACJA z BIURA ZARZĄDU

Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze

Dzień dobry,

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego ponownie  przekazuje informacje dotyczące zmiany przepisów dotyczących sprawozdawczości w OSP.

Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany od 1 października 2018 r. W myśl zmienionych przepisów, od stycznia 2019 r. obowiązuje wyłącznie elektroniczne przekazywanie dokumentów, podpisane podpisem elektronicznym.

Obowiązki OSP wobec nowych przepisów:

1. OSP, które prowadzą uproszczoną ewidencję księgową (na podstawie decyzji Zarządu przekazanej Urzędowi Skarbowemu) składają:

    – deklarację  CIT 8 do 31.03.2019 r. – deklaracja musi być podpisana podpisem elektronicznym – można skorzystać z pośrednictwa biura rachunkowego lub upoważnić osobę posiadającą podpis kwalifikowany;

 

2. OSP, które prowadzą rachunkowość wg ustawy o rachunkowości (czyli sporządzają sprawozdanie finansowe) składają do Urzędu Skarbowego:

    –  deklarację CIT 8 do 31.03.2019 r.  podpisaną podpisem elektronicznym,

    – sprawozdanie finansowe w terminie 10 dni od zatwierdzenia, jednak nie później niż do 31 marca 2019 r. –

      Sprawozdanie musi być podpisane podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania OSP(zgodnie ze Statutem jednostki). W przypadku braku wskazania w  Statucie OSP osób reprezentujących OSP – sprawozdanie musi być podpisane przez każdego członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uzyskać podpis elektroniczny płatny ok. 300 zł i ważny 2 lata, albo uzyskać bezpłatnie tzw. profil zaufany – więcej informacji  o profilu zaufanym w załączonym linku – https://epuap.gov.pl/wps/portal

    Załączamy również link do strony, która opisuje krok po kroku jak podpisać sprawozdanie finansowe podpisem ePUAP  – https://publicystyka.ngo.pl/jak-podpisac-sprawozdanie-finansowe-organizacji-za-pomoca-bezplatnego-podpisu-zaufanego-epuap

    W załącznikach do niniejszego maila przesyłamy również obowiązujące zgodnie z ustawą o rachunkowości wzory druków sprawozdań finansowych, które powinny być  stosowane przez stowarzyszenia (wzór bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej).

 

3. OSP, które prowadzą działalność gospodarczą i są wpisane do Rejestru przedsiębiorców:

    – deklarację CIT 8 do 31.03.2019 podpisaną podpisem elektronicznym,

    – sprawozdanie finansowe, nazywane odtąd także e-sprawozdaniami) które muszą być sporządzane w formie elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w postaci struktur logicznych i formatu (XML) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i wysłane do KRS.

 

W przypadku OSP, które zatwierdziły już sprawozdania finansowe i miały obowiązek przekazania go do Urzędu Skarbowego, należy wystąpić do US o przywrócenie terminu do złożenia sprawozdania.

 

Nowe, zmienione przepisy są bardzo niewygodne i obciążające dla OSP, w tej sprawie Prezes Zarządu Głównego złożył pismo do Ministerstwa Finansów o wyłączenie z tego obowiązku jednostek OSP. Na razie brak jest odpowiedzi.

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z naszym Biurem, będziemy wspierać i pomagać w miarę naszych możliwości i uprawnień.

Osobą kompetentną w tym zakresie jest pani Agnieszka Mach.

Załaczniki do pobrania:

     DOKUMENTY FIANSNOWE DLA JEDNOSTEK mikro

     Kopia bilans-rachunek-wg-zalacznika-6-jednostka-NGO-cz2017

     zal.3_NOWE_WZORY_SPRAWOZDAN_DLA_OSP_strona-1

Ze strażackim pozdrowieniem

Elżbieta Polak

Dyrektor Zarządu

 

Biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP WL w Zielonej Górze
ul. Kasprowicza 3/5
tel. 68-325-57-79, 695-886-802
www.zosprp.com

INFORMACJE