Miesięczne Archiwa: Styczeń 2017

Druhna/Druh
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP
Komendant Gminny ZOSP RP

 

Szanowne Druhny i Druhowie

Informuję, że w dniu 03 stycznia 2017r. Marszałek Sejmu RP p. Marek Kuchciński przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUZ oraz niektórych innych ustaw, dotyczącej dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych. Pełnomocnikiem Komitetu jest p. Janusz Kazimierz Konieczny.

W załączeniu przesyłam projekt w/w ustawy.

Aby Sejm RP przystąpił do rozpatrywania inicjatywy Komitetu, niezbędne jest zebranie minimum 100.000 podpisów poparcia.

Dlatego załączamy także wzór karty do zbierania podpisów, z prośbą o włączenie się w akcję zbierania poparcia dla tej inicjatywy.

Poparcia, poprzez wypełnienie rubryk karty i złożenie podpisu może udzielić każdy pełnoletni obywatel (nie musi być członkiem OSP).

Wypełnione karty (oryginały) należy dostarczyć do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 65-074 Zielona Góra, ul. Kasprowicza 3/5, tel. 68 325-57-79 , w terminie do dnia 15 marca 2017r.


W celu oszacowania kosztów wprowadzenia przedmiotowej ustawy, zwracam się z prośbą do druhen/druhów Komendantów o określenie, na terenie Waszej gminy, liczby członków OSP którzy potencjalnie spełniają wymogi wnioskowanej ustawy, w zakresie nabycia praw do dodatku emerytalnego. Dane należy zestawić w tabeli jak poniżej.

L.p

Imię

Nazwisko

OSP

Liczba udokumentowanych lat,
podczas których ubezpieczony brał
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Wzór karty stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

Zebrane dane należy przesłać mailowo do Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP na adres: zielona.gora@zosprp.pl

ZAŁĄCZNIKI

  1. Lista_zbierania_podpisow
  2. Tabela_oszacowania_liczby
  3. ZOSP.ustawa.o.dodatku.do.emerytury

 


Harmonogram zebrań sprawozdawczych w OSP w 2017r


 

INFORMACJE